Term & Condition

เงื่อนไขการใช้บริการ

การใช้เว็บไซต์ www.readd.online นี้ ("เว็บไซต์") และ(หรือ) แอปพลิเคชัน (ตามคำนิยามด้านล่างนี้) อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ บริษัท มาย บุ๊คเคอรี จำกัด ("บริษัทฯ") (รวมถึงบริษัทสาขา บริษัทในเครือ กิจการที่บริษัทฯ เป็นหุ้นส่วน บริษัทย่อย ตัวแทน พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ รวมเรียกว่า "บริษัทฯ" "มาย บุ๊คเคอรี" หรือ "เรา") หมายถึงท่านยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ และ(หรือ) แอปพลิเคชันว่ามีผลผูกพันตามกฎหมาย ("เงื่อนไข") และท่านยังยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราและยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่น ๆ ที่ระบุบนเว็บไซต์ และ(หรือ) แอปพลิเคชัน เช่น วิธีการใช้ วิธีปฏิบัติและขั้นตอน หรือเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ

บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้เป็นครั้งคราว รวมถึงกฎหมายที่ใช้บังคับ, ข้อกำหนดตามกฎระเบียบหรือการรักษาความปลอดภัย, การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในบริการของบริษัทฯ และเพื่อปรับปรุงความชัดเจนและให้สอดคล้องกัน ขอให้ท่านตรวจสอบเงื่อนไขทุกครั้งที่ใช้บริการ

1. คำนิยาม

ช่องทางของมาย บุ๊คเคอรี หมายถึง การจัดจำหน่ายหรือให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ หรือช่องทางต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือดูแลของมาย บุ๊คเคอรี

ผู้ใช้บริการ หมายถึง ผู้ใช้อุปกรณ์รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีระบบปฏิบัติการต่างๆ ซึ่งสามารถเข้าถึงสิ่งพิมพ์อิเลคทรอนิคส์ไม่ว่าจะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือต้องชำระเงิน แล้วดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์นั้นๆ หรือเข้าใช้บริการผ่านอุปกรณ์นั้นๆ

บริษัทผู้ให้บริการ หมายถึง บริษัทซึ่งเป็นเจ้าของ ควบคุม หรือดูแลระบบปฏิบัติการ อาทิ Apple, Google ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน เพื่อการใช้งานบนอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการของบริษัทรายนั้น ๆ อาทิ Apple App Store, Google Android Market

ระบบปฏิบัติการ หมายถึง ระบบซอฟต์แวร์ที่เป็นตัวกลางระหว่างฮาร์ดแวร์ และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต (Tablet) แล็ปท็อป (Laptop) หรืออุปกรณ์อื่นใดที่จะมีขึ้นในอนาคต อาทิ iOS, Android, Windows ผู้ให้บริการช่องทางชำระเงิน หมายถึง บริษัทที่ดำเนินธุรกิจให้บริการรับชำระค่าสินค้า และบริการแก่ผู้ใช้บริการ เช่น Omise หรืออื่นๆ

สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง หนังสือ เอกสาร ผลงาน ข้อมูล หรือสิ่งพิมพ์ประเภทใด ๆ ที่จัดทำ หรือดัดแปลงให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอลหรืออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถแสดงผลออกมาได้ผ่านแอปพลิเคชัน และ(หรือ)เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อินเทอร์เน็ตหรือช่องทางการเผยแพร่สื่อสารอื่น ๆ ทีจะมีในอนาคต

แอปพลิเคชัน หมายถึง แอปพลิเคชัน ReadD ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อใช้งานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต (Tablet) หรืออุปกรณ์อื่นใดที่จะมีขึ้นในอนาคต ซึ่งสามารถเข้าถึงหรือใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวได้ ผ่านระบบปฏิบัติการ Android หรือ iOS โปรแกรมเมสเซนเจอร์ หมายถึง ระบบสื่อสารที่ส่งข้อความทันทีระหว่างผู้ใช้งาน อาทิ Line

2. เงื่อนไขโดยทั่วไป

เมื่อท่านใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน และ(หรือ) เว็บไซต์ หมายถึง ท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดในการใช้บริการของบริษัทฯ กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขอย่างละเอียด การสร้างบัญชีหรือใช้บริการของบริษัทฯ ถือว่าท่านได้อ่าน เข้าใจ ยินยอมและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขบริการ รวมถึงระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า "ข้อตกลง" หรือ "เงื่อนไข") หากท่านไม่ตกลงหรือไม่ยอมรับเงื่อนไขภายใต้สัญญานี้ ท่านจะไม่สามารถใช้บริการของเราได้

นอกจากนี้การใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันและ(หรือ)เว็บไซต์ รวมถึงช่องทางอื่นใดที่มีหรือจะมีขึ้นในอนาคตและควบคุมหรือดูแลโดยบริษัทฯ (เรียกว่า "ช่องทางของมาย บุ๊คเคอรี") หมายถึงท่านยอมรับเงื่อนไขที่ปรากฏบนเว็บไซต์ และ(หรือ) แอปพลิเคชันว่ามีผลผูกพันตามกฎหมาย และยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ พร้อมทั้งจะปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่น ๆ บนเว็บไซต์ และ(หรือ) แอปพลิเคชัน เช่น วิธีการใช้ วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนของการใช้บริการ ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงหรือเงื่อนไข กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดตามกฎระเบียบหรือการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในบริการของบริษัทฯ

3. คำจำกัดความของบริการและแอปพลิเคชัน

บริษัทฯ ให้บริการทั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซื้อหรือสมัครสมาชิก สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ โดยท่านสามารถรับ อ่าน สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ได้เฉพาะทางแอปพลิเคชัน และ(หรือ) เว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของบริษัทฯ จากบริษัทผู้ให้บริการรายอื่น อาทิ Apple, Google ("บริษัทผู้ให้บริการ") ภายใต้ข้อตกลงหรือเงื่อนไขสัญญานี้ ผ่านอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารของท่าน อาทิ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต (Tablet) หรืออุปกรณ์เครื่องมือ (Device) อื่นใดที่จะมีขึ้นในอนาคตซึ่งสามารถเข้าถึงหรือใช้แอปพลิเคชันได้ (เรียกโดยรวมว่า "อุปกรณ์")

4. การสร้างบัญชีผู้ใช้บริการ
 • การใช้บริการ ท่านจะต้องลงทะเบียนด้วยบัญชีผู้ใช้ที่เคยลงทะเบียนใช้งานกับโปรแกรมเมสเซนเจอร์ หรือบริษัทผู้ให้บริการ หรือสร้างชื่อบัญชีใหม่และตั้งรหัสผ่าน ให้รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และตรงต่อความเป็นจริงผ่านการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชัน ("ข้อมูลบัญชี") และแก้ไขข้อมูลบัญชีให้ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ กรณีที่บริษัทฯ ตรวจสอบและพบว่าท่านให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับหรือเพิกถอนบัญชีหรือระงับการใช้บริการของท่านได้ทันที ซึ่งท่านต้องรับผิดชอบทุกกิจกรรมในบัญชีและรักษารหัสผ่านของท่าน หากพบว่ามีบุคคลอื่นใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตท่านควรรายงานให้บริษัทฯทราบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อบัญชีหรือรหัสผ่านของท่านกับบุคคลอื่น ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ใช้ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังตามสมควรแล้ว หากเกิดการใช้บัญชีของท่านไม่ได้รับอนุญาตอันเนื่องมาจากบุคคลอื่น บริษัทฯ มีสิทธิเพิกถอนหรือระงับการใช้บัญชีของท่าน จากการที่ท่านหรือบุคคลอื่นใช้สิทธิกระทำการไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • การลงทะเบียนสำหรับบัญชี ท่านต้องเป็นผู้มีอายุอย่างน้อย 18 ปีหรือมีอายุตามที่กฎหมายกำหนดอันจะก่อให้เกิดนิติกรรมสัญญาที่ผูกพันท่านได้ ในกรณีที่จำเป็นบริษัทฯอาจขอหลักฐานเพื่อยืนยันอายุของท่าน
5. ข้อจำกัดการดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
 • เมื่อท่านซื้อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน หมายถึง ท่านยอมรับว่าสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์บางเรื่อง(เล่ม) หรือบางประเภทอาจถูกจำกัดสำหรับการดาวน์โหลด อ่าน ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อกำหนดของการให้บริการตามนโยบายหรือข้อตกลงของบริษัทฯ รวมถึงสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์บางเรื่อง(เล่ม) อาจจะถูกจำกัดให้สามารถอ่านได้เฉพาะบนแอปพลิเคชันเท่านั้น
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบเนื้อหาที่อัพโหลด การเข้าถึงเนื้อหาหรือดาวน์โหลด และคำอธิบายข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากอุปกรณ์ที่เชื่อมโยง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแม่ข่ายหรืออุปกรณ์สื่อสารใด ๆ) ซึ่งท่านได้ใช้งานว่าเนื้อหาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะครบถ้วนสมบูรณ์ รวมถึงเนื้อหาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์บางรายการที่ท่านได้ดาวน์โหลดไว้อาจไม่มีให้ท่านดาวน์โหลดในภายหลัง ณ ขณะหนึ่งขณะใด โดยบริษัทฯ ขอปฏิเสธที่จะรับผิดชอบใด ๆ อันเนื่องมาจากเนื้อหาดังกล่าวสูญหาย ถูกทำลาย เสียหายหรือยกเลิก ซึ่งท่านเป็นผู้รับผิดชอบจากการที่ไม่สามารถดาวน์โหลดเนื้อหาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับมาก่อนหน้าได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเนื้อหาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์หรือรายการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงสิทธิสำหรับคุณสมบัติเฉพาะอย่าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 • ท่านรับทราบและยอมรับว่า สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีให้บริการอ่านผ่านเว็บไซต์จะไม่สามารถดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบนอุปกรณ์ใช้งานได้ ยกเว้นว่าจะได้รับอนุญาตจากทางสำนักพิมพ์ หรือเจ้าของลิขสิทธิ์ และจะมีให้บริการจนกว่าทางบริษัทฯจะยกเลิกบริการหรือปิดกิจการ
6. การใช้เนื้อหาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
 • ท่านยอมรับว่า บริการและเนื้อหาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้การควบคุมและดูแลของบริษัทฯ ประกอบด้วยเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัย ซึ่งท่านจะไม่สามารถซื้อ ใช้ ดาวน์โหลดหรือในลักษณะอื่นใดสำหรับบริการและเนื้อหาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของบริษัทฯหรือบริษัทอื่นหรือบุคคลอื่นได้ รวมถึงไม่ทำการละเมิด การกระทำการวิศวกรรมย้อนกลับ แก้รหัส ดัดแปลง แก้ไข หรือโดยวิธีการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับระบบ บริการหรือเนื้อหาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงไม่พยายามกระทำการหรือช่วยเหลือบุคคลอื่นในการกระทำการอันเป็นการละเมิดภายใต้เงื่อนไขสัญญานี้ ท่านตกลงที่จะไม่เข้าถึงบริการของบริษัทฯ โดยวิธีการอื่นใดนอกจากการใช้ผ่านเวบไซต์ และ(หรือ) ทางแอปพลิเคชันที่จัดหาให้เพื่อการเข้าถึงบริการ ท่านจะต้องไม่เข้าถึงหรือพยายามที่จะเข้าถึงบัญชีที่ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง ท่านตกลงที่จะไม่ดัดแปลงแก้ไขแอปพลิเคชันในลักษณะหรือรูปแบบใด ๆ หรือใช้แอปพลิเคชันรุ่นที่มีการดัดแปลงแก้ไขไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด รวมถึงเพื่อการเข้าถึงบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต การละเมิดการรักษาความปลอดภัยของระบบหรือบริการที่เป็นการละเมิดข้อบังคับหรือกฎหมาย
 • ท่านตกลงและยอมรับว่า บริษัทฯเป็นผู้ให้บริการและได้รับสิทธิในการจัดจำหน่ายสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ซึ่งบริษัทฯไม่สามารถ หรือดำเนินการปรับเปลี่ยนเนื้อหาของสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ได้
 • ท่านตกลงและยอมรับว่า ความเห็น คำแนะนำ คำกล่าว บริการ การเสนอแนะ หรือข้อมูลอื่น ๆ อีกทั้งเนื้อหาใด ๆ ที่ได้นำเสนอโดยบุคคลอื่นหรือสำนักพิมพ์ รวมถึงที่อยู่ในสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ และ(หรือ)แอปพลิเคชัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันความถูกต้องและสมบูรณ์ของสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ที่นำมาให้บริการ รวมถึงไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านรับข้อมูลที่ได้จากบริการหรือจากสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์นั้น ๆ
7. ข้อกำหนดการใช้บริการและการเชื่อมโยงกับอุปกรณ์
 • ท่านมีวัตถุประสงค์ในการซื้อ เช่า หรือใช้เนื้อหาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่วนตัวเท่านั้นและมิใช่เพื่อการค้า
 • ท่านสามารถดาวน์โหลดและบันทึกสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์จากบัญชีของท่านผ่านอุปกรณ์ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต (Tablet) ยกเว้นการการอ่านบนเว็บไซต์ โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อ (5) แห่งสัญญานี้
 • ท่านไม่สามารถทำสำเนา ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือแจกจ่ายสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ที่อยู่บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันได้ เว้นแต่เป็นการทำสำเนาจัดเก็บหรือบันทึกเพื่อการใช้ส่วนตัวและมิใช่เพื่อการค้าตามสิทธิที่ท่านได้รับจากบริษัทฯ
8. ข้อจำกัดในการใช้งาน

ท่านรับรองว่าจะไม่ดำเนินการตามเนื้อหาด้านล่างดังต่อไปนี้ผ่านเว็บไซต์ และ(หรือ) แอปพลิเคชัน

 • ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดหรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น ละเมิดกฎหมาย หรือละเมิดสัญญาหรือหน้าที่ตามกฎหมายที่ท่านมีต่อบุคคลใด ๆ
 • ละเมิดลิขสิทธิ์หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และสิทธิต่าง ๆ ของบริษัทฯ บริษัทย่อย ตัวแทนบริษัทฯ เจ้าของสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือบริษัทอื่น
 • กระทำการใด ๆ เพื่อให้มีขึ้นซึ่งสื่อที่มีไวรัส หรือรหัสคอมพิวเตอร์ แฟ้มข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นใดซึ่งออกแบบมาเพื่อทำลาย แทรกแซงหรือจำกัดการใช้งานตามปกติของบริการหรือเว็บไซต์ และ(หรือ) แอปพลิเคชัน (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ) หรือซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
 • ดำเนินการใด ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 • ถอดรหัสโปรแกรมแบบย้อนกลับ, ถอด, แยก หรือพยายามที่จะค้นหารหัสหรือจะเข้าถึงแหล่งที่มาของความคิด พื้นฐานหรือขั้นตอนวิธีการโครงสร้างของบริการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ
 • ใช้ซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ (ไม่ว่าจะเป็นกระทำการเองหรือโดยอัตโนมัติ) เพื่อรวบรวมข้อมูลหรือเผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ และ(หรือ) แอปพลิเคชัน
9. วิธีการชำระเงิน
 • ท่านสามารถชำระเงินตามวิธีการที่กำหนดโดยบริษัทฯหรือบริษัทอื่น (แล้วแต่กรณี) ณ ช่วงเวลาที่ท่านดำเนินการ รวมถึงท่านตกลงและยอมรับว่าท่านจะไม่ดำเนินการเรียกร้องสิทธิใด ๆ กับบริษัทฯหรือตัวแทนคนใดของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดความล้มเหลว ขัดข้อง หรือข้อผิดพลาดใด ๆ ที่เกี่ยวกับวิธีการชำระเงินที่ท่านได้ชำระ เว้นแต่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากเจตนาทุจริตของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือแก้ไขวิธีการชำระเงินเพื่อความเหมาะสมและเป็นไปตามแนวทางในการปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯ
 • กรณีท่านมีคำสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน ท่านจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการชำระเงินของบริษัทผู้ให้บริการระบบปฏิบัติการ หรือผู้ให้บริการช่องทางชำระเงินรายนั้น ๆ
 • ท่านตกลงและยอมรับว่า กรณีที่สกุลเงินต่างกัน (เช่น ท่านซื้อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย แต่ราคาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์แสดงสกุลเงินเป็น US Dollar เป็นต้น) จำนวนเงินที่ท่านต้องชำระตามคำสั่งซื้อเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนของแต่ละธนาคาร ณ ขณะที่ท่านทำธุรกรรมทางการเงิน
 • กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาของสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ปรากฏทางเว็บไซต์ และ(หรือ)แอปพลิเคชัน ท่านยอมรับว่าบริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบในการคืนเงินแก่ท่าน ในกรณีที่ราคา ณ ขณะที่ท่านทำธุรกรรมหรือซื้อขายแตกต่างกับราคาในปัจจุบัน อันเนื่องมาจากการลดราคา การส่งเสริมการขาย หรือการเปลี่ยนมูลค่าของอัตราแลกเปลี่ยนตามประกาศของธนาคาร
 • ท่านจะต้องเก็บรักษาข้อมูล บัญชีธนาคาร รหัสผ่าน ข้อมูลบัตรเครดิต บัญชีผู้ใช้ และข้อมูลทางการเงิน (ถ้ามี) ไว้เป็นความลับเฉพาะตัวของท่านเท่านั้น ท่านยอมรับว่าหากมีการทำรายการใด ๆ โดยใช้บัตรเงินสด รหัสเติมเงิน ข้อมูลบัญชีธนาคาร รหัสผ่าน ข้อมูลบัตรเครดิต รวมถึงบัญชีผู้ใช้ของท่าน ให้ถือว่าเป็นการกระทำโดยตัวของท่านเองทุกประการ โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำรายการใด ๆ จากการกระทำดังกล่าวผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
 • ในกรณีที่ท่านทำการชำระเงินผ่านช่องทางการชำระเงินใด ๆ ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอันเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ท่านตกลงว่าไม่สามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขรายการดังกล่าวได้และท่านต้องผูกพันตามเงื่อนไขของรายการดังกล่าวทุกประการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้กับรายการที่สำเร็จแล้วทุกกรณี ดังนั้น ท่านมีหน้าที่ในการตรวจสอบการทำรายการก่อนชำระเงินทุกครั้ง
 • กรณีเกิดความความผิดพลาดหรือเกิดปัญหาเกี่ยวกับการชำระเงินอันมีสาเหตุจากผู้ให้บริการช่องทางการชำระเงินโดยตรง ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของผู้ให้บริการช่องทางการชำระเงินโดยตรง เว้นแต่ การผิดพลาดหรือปัญหามีสาเหตุหลักมาจากระบบของเว็บไซต์ และ(หรือ) แอปพลิเคชันของบริษัทฯ ท่านสามารถติดต่อทีมงานบริษัทฯ ได้ที่ Line ID : ReadD หรือเบอร์ 061-7138920 ภายในเวลาทำการของบริษัท (09.00-18.00 น.)
 • ท่านตกลงและยินยอมชำระค่าบริการ ค่าธรรมเนียมการเติมเงิน หรือ ค่าบริการการเติมเหรียญ ตามอัตราที่บริษัทฯ หรือผู้ให้บริการช่องทางการชำระเงินกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ โดยไม่จำต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้ก่อน
10. การเป็นสมาชิก
 • ท่านสามารถขอรับ ใช้ ซื้อ หรืออ่านเนื้อหาของสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยการเป็นสมาชิก ("สมาชิกระหว่างการใช้บริการ") สมาชิกในระหว่างการใช้บริการ อาจต้องมีการชำระค่าสมาชิกซึ่งไม่สามารถขอคืนเป็นเงินสดได้ ทั้งนี้ การเป็นสมาชิกของท่านจะเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ท่านได้เลือกสมัครไว้ โดยการเป็นสมาชิกระหว่างการใช้บริการสามารถต่ออายุโดยอัตโนมัติตามระยะเวลาที่ท่านเลือก ท่านตกลงและยอมรับว่า ท่านจะถูกเรียกเก็บเงินก่อนหน้าที่สมาชิกภาพในระหว่างการใช้บริการ ณ ปัจจุบันจะครบกำหนด (วิธีการเก็บขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการหรือผู้ให้บริการช่องทางการชำระเงิน)
 • ท่านสมารถยกเลิกการเป็นสมาชิกระหว่างการใช้บริการได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลา หรือ ยกเลิกการต่ออายุอัตโนมัติได้ โดยท่านต้องปฏิบัติตามนโยบายของผู้ให้บริการหรือผู้ให้บริการช่องทางการชำระเงินรายนั้น ๆ
11. ข้อจำกัดความรับผิดของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันว่า บริการจะตรงตามความต้องการของท่าน จะไม่ถูกรบกวน รวดเร็ว ปลอดภัย หรือปราศจากความผิดพลาด หรือข้อมูลที่ได้จากการใช้บริการทางเว็บไซต์ และ(หรือ) แอปพลิเคชันจะถูกต้อง เชื่อถือได้ หรือคุณภาพของสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์หรือบริการทางเว็บไซต์ และ(หรือ) แอปพลิเคชันจะเป็นไปตามความคาดหวังของท่าน ท่านเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการใช้บริการหรือเข้าร่วมบริการผ่านเว็บไซต์ และ(หรือ) แอปพลิเคชัน การใช้บริการถือว่าอยู่ในดุลยพินิจของท่านและเป็นความเสี่ยงของท่าน ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดอันเนื่องมาจากการเข้าถึงเนื้อหานั้น ๆ ไม่ว่าท่านจะได้รับคำแนะนำหรือข้อมูลจากบริษัทฯด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ ถือว่าไม่มีการรับประกันใด ๆ จากบริษัทฯ เกิดขึ้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบที่จะจัดหา ดูแล หรือรับผิดชอบการเชื่อมสัญญาอินเตอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพกับอุปกรณ์ของท่าน รวมถึงการที่ท่านไม่สามารถดาวน์โหลดเนื้อหาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งท่านตกลงและรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นกับระบบของอุปกรณ์หรือข้อมูลสูญหายอันเนื่องมาจากการดาวน์โหลดเนื้อหานั้น ๆ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย ชำรุด บกพร่อง หรือสูญเสียใด ๆ ไม่ว่าเกิดขึ้นโดยวิธีการใดก็ตาม ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการที่ท่านต้องชำระเงินผ่านผู้ให้บริการหรือผู้ให้บริการช่องทางการชำระเงิน รวมถึงสงวนสิทธิ์ไม่รับรับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหาย ค่าชดเชย เปลี่ยนแปลง รับคืนเงินในทุกกรณี
 • ท่านตกลงและยอมรับว่า การให้บริการและสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ปรากฏบนเว็บไซต์และ(หรือ)แอปพลิเคชันของบริษัทฯ บริษัทฯมีมาตรการการป้องกันและระบบรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานในการละเมิดลิขสิทธิ์และป้องกันการเสียหาย บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ อันเกิดจากระบบอินเตอร์เน็ต การเชื่อมต่อ อุปกรณ์ หรือบุคคลภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมการดำเนินการของบริษัทฯในการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต การสร้างความเสียหายแก่ข้อมูลหรือโปรแกรม การก่อกวนการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย การเข้าถึงระบบหรือเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และการจารกรรมข้อมูล
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการเรียกร้องค่าเสียหายตามบทบัญญัติของกฎหมายอันเนื่องมาจากการที่ท่านใช้สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และบริการ ซึ่งบริษัทฯ จะจำกัดความรับผิดชอบตามอัตราค่าบริการที่ท่านได้ชำระให้แก่บริษัทฯ ตามสัดส่วนมูลค่าการให้บริการหรือสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์จนถึงขณะที่เกิดข้อเรียกร้องดังกล่าว
 • ท่านตกลงและยอมรับว่า บริษัทฯ ปราศจากภาระผูกพันใด ๆ หากมีการระงับหรือยกเลิกกิจการ ระบบ การให้บริการของเจ้าของสิ่งพิมพ์หรือบุคคลอื่น รวมถึงบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลอันเสืบเนื่องจากความเสียหายที่เกิดจากการเข้าถึงของท่านเพื่อการใช้ หรือไม่สามารถที่จะเข้าถึงหรือใช้บริการ การสูญหายของข้อมูลหรือค่าใช้จ่ายของการซื้อหรือสำหรับการดำเนินการใด ๆ ของเนื้อหาของบุคคลที่สามในเว็บไซต์ และ(หรือ)แอปพลิเคชัน
12. การเรียกร้องค่าเสียหาย

ท่านยินยอมที่จะตรวจสอบ ดูแล จ่ายค่าชดเชย และไม่ทำความเดือดร้อนให้บริษัทฯ ตัวแทนของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่น จากการถูกเรียกร้องค่าเสียหาย ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าทนายซึ่งเกิดจากการที่ท่านใช้บริการหรือเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ หรือการที่ท่านละเมิดเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ หรือการกระทำใด ๆ ของบัญชีท่าน (เช่น การเพิกเฉยหรือการกระทำความผิด) โดยท่านหรือบุคคลอื่นที่สามารถเข้าใช้บริการหรือเข้าถึงบัญชีในชื่อบัญชีของท่าน

13. การดำเนินการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

การบริการภายใต้สัญญาฉบับนี้หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจมีลิงค์เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นหรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ทางอินเทอร์เน็ต โดยบริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการควบคุมเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลนั้น ๆ ท่านรับทราบและตกลงว่าบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลดังกล่าว และไม่รับรอง ไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดต่อเนื้อหา การโฆษณา สินค้า บริการ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลนั้นใด ๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ ท่านรับทราบและตกลงว่าบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดหรือถูกกล่าวหา อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ หรือการใช้เนื้อหา การโฆษณา สินค้า บริการ หรือเนื้อหาที่ปรากฏหรือผ่านมาจากเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลนั้น อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ของบริษัทฯอาจมีลิงค์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นหรือแหล่งข้อมูลของบุคคลอื่น บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบและไม่มีภาระผูกพันกับข้อมูลและการสื่อสารกับเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่งการมีลิงค์ดังกล่าวเพื่อเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นนั้นทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านเท่านั้น ท่านเป็นผู้รับผิดชอบในการที่จะทำความเข้าใจเงื่อนไขและกฎระเบียบของเว็บไซต์บุคคลอื่นที่ท่านเข้าไปเยี่ยมชมและสั่งซื้อสินค้า

14. ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ
 • เนื้อหาทั้งหมดที่มีในบริการของบริษัทฯ เช่น ข้อความ กราฟฟิค โลโก้ ปุ่มไอคอน รูปภาพ และอื่น ๆ โดยรวม อีกทั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้ รวมถึงข้อมูลและข้อจำกัดที่มีอยู่ในเนื้อหาใด ๆ ที่เข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ และ(หรือ) แอปพลิเคชัน ล้วนเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายไทยและกฎหมายสากลอย่างไม่จำกัดว่าด้วยลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่น ๆ ที่คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิของบริษัทฯ ท่านตกลงที่จะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และปฏิบัติตามกฎหมาย
 • ท่านตกลงที่จะคอยติดตามและปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่น ๆ รวมถึงคำบรรยายหรือข้อบังคับอื่น ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเนื้อหาและจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใด ๆ หากมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
 • ท่านเห็นด้วยว่าท่านไม่สามารถครอบครองสิทธิ์ความเป็นเจ้าของจากการดาวน์โหลดเนื้อหานั้น ๆ ผ่านบริการทางเว็บไซต์ และ(หรือ) แอปพลิเคชันหากมิได้รับอนุญาตจากบริษัทฯและเจ้าของเนื้อหานั้น ๆ
 • ท่านรับทราบและยอมรับว่า ท่านไม่สามารถดัดแปลง ใช้วิธีวิศวกรรมย้อนรอยเพื่อทำขึ้นมาใหม่ เผยแพร่ ส่งผ่าน จัดแสดง มีส่วนร่วมในการขาย สร้างผลงานลอกเลียนแบบ หรือหาผลประโยชน์ในทางพาณิชย์กับบุคคลอื่นจากเว็บไซต์ และ(หรือ) แอปพลิเคชันของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดหรือบางส่วนโดยมิได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนจากบริษัทฯและเจ้าของเนื้อหานั้น ๆ
 • บริษัทฯไม่อนุญาตให้ท่านใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ไม่ว่าโดยเปิดเผยหรือเป็นนัย ยกเว้นกรณีที่ได้รับอนุญาตตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้
15. สิทธิของบริษัทฯ
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก ระงับ หรือลบบัญชีของท่าน ("ยกเลิกบริการ") โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า หากบริษัทฯ พบว่าท่านได้ละเมิดหรือการกระทำใด ๆ ที่ขัดกับเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ในกรณีที่มีการยกเลิกบริการดังกล่าว บริษัทฯอาจเพิกถอนการเข้าถึงบริการของท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและไม่คืนเงินค่าบริการ
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าให้ทราบทั้งนโยบายส่วนบุคคล กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดตามกฎระเบียบหรือการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในบริการของบริษัทฯ บริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขฯทั้งหมดและถือว่าการเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้ทันที ดังนั้น โปรดตรวจสอบเงื่อนไขทุกครั้งที่ใช้บริการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ท่านในฐานะผู้ใช้บริการมีหน้าที่ตรวจสอบเงื่อนไขทุกครั้งที่ใช้บริการของบริษัทฯ กรณีท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลง ท่านจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบการใช้บริการได้
16. ข้อมูลความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้โดยท่านหรือที่เก็บรวบรวมโดยบริษัทฯ ในการเชื่อมต่อกับบริการจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ บริษัทฯขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างใกล้ชิด ผู้ใช้บริการรับทราบว่า บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลที่ได้รับหรือเก็บรวบรวมเกี่ยวกับการใช้งาน ระยะเวลาการใช้งาน ประเภทของสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้เงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งอาจรวมถึงการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือโฆษณาเหตุการณ์หรือบริการอื่น ๆ ที่อาจเป็นที่สนใจของท่าน นอกจากนี้ ข้อมูลที่ส่งหรือท่านให้แก่บริษัทฯที่ประชาชนทั่วไปอาจสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ ท่านควรรักษาข้อมูลเป็นอย่างดีเพื่อรักษาข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่มีความสำคัญกับท่าน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบรักษาข้อมูลใด ๆ ดังกล่าวและจะไม่รับผิดชอบในการรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายอื่น ๆ ที่ท่านอาจจะใช้

17. เงื่อนไขอื่นๆ

เงื่อนไขแห่งสัญญานี้และกฎระเบียบอื่น ๆ แนวทางปฏิบัติและการปฏิเสธความรับผิดชอบที่ประกาศไว้ในเว็บไซต์ และ(หรือ) แอปพลิเคชัน ประกอบกันขึ้นมาเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างบริษัทฯกับท่าน เกี่ยวกับการใช้บริการของท่านและจะยึดถือตามนี้ โดยเงื่อนไขแห่งสัญญานี้จะถูกควบคุมภายใต้พระราชบัญญัติและกฎหมายของประเทศไทย ในกรณีที่เงื่อนไขส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นโมฆะ ให้ถือว่าข้อสัญญาส่วนที่เป็นโมฆะไม่มีผลบังคับในเงื่อนไขนี้ และเงื่อนไขดังกล่าวไม่กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์ของเงื่อนไขในส่วนอื่น ๆ