Refund Policy

นโยบายการคืนเงิน

การใช้เว็บไซต์ www.readd.online นี้ ("เว็บไซต์") และ(หรือ) แอปพลิเคชัน (ตามคำนิยามด้านล่างนี้) อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ บริษัท มาย บุ๊คเคอรี จำกัด ("บริษัทฯ") (รวมถึงบริษัทสาขา บริษัทในเครือ กิจการที่บริษัทฯ เป็นหุ้นส่วน บริษัทย่อย ตัวแทน พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ รวมเรียกว่า "บริษัทฯ" "มาย บุ๊คเคอรี" หรือ "เรา") หมายถึงผู้ใช้บริการ ("ท่าน") ยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ และ(หรือ) แอปพลิเคชันว่ามีผลผูกพันตามกฎหมาย ("เงื่อนไข") และท่านยังยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการของเราและยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่น ๆที่ระบุบนเว็บไซต์ และ(หรือ) แอปพลิเคชัน

บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้เป็นครั้งคราว และเพื่อปรับปรุงความชัดเจนและให้สอดคล้องกัน ขอให้ท่านตรวจสอบเงื่อนไขทุกครั้งที่ใช้บริการ

1. คำนิยาม

ช่องทางของมาย บุ๊คเคอรี หมายถึง การจัดจำหน่ายหรือให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ หรือช่องทางต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือดูแลของมาย บุ๊คเคอรี ผู้ใช้บริการ ("ท่าน") หมายถึง ผู้ใช้อุปกรณ์รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีระบบปฏิบัติการต่างๆ ซึ่งสามารถเข้าถึงสิ่งพิมพ์อิเลคทรอนิคส์ด้วยวิธีการชำระเงิน แล้วดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์นั้นๆ หรือเข้าใช้บริการผ่านอุปกรณ์นั้นๆ บริษัทผู้ให้บริการ หมายถึง บริษัทซึ่งเป็นเจ้าของ ควบคุม หรือดูแลระบบปฏิบัติการ อาทิ Apple, Google ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน เพื่อการใช้งานบนอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการของบริษัทรายนั้น ๆ อาทิ Apple App Store, Google Android Market

ผู้ให้บริการช่องทางชำระเงิน หมายถึง บริษัทที่ดำเนินธุรกิจให้บริการรับชำระค่าสินค้า และบริการแก่ผู้ใช้บริการ เช่น Omise หรืออื่นๆ

แอปพลิเคชัน หมายถึง แอปพลิเคชัน ReadD ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อใช้งานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต (Tablet) หรืออุปกรณ์อื่นใดที่จะมีขึ้นในอนาคต ซึ่งสามารถเข้าถึงหรือใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวได้ ผ่านระบบปฏิบัติการ Android หรือ iOS

สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง หนังสือ เอกสาร ผลงาน ข้อมูล หรือสิ่งพิมพ์ประเภทใด ๆ ที่จัดทำ หรือดัดแปลงให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอลหรืออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถแสดงผลออกมาได้ผ่านแอปพลิเคชัน และ(หรือ)เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อินเทอร์เน็ตหรือช่องทางการเผยแพร่สื่อสารอื่น ๆ ทีจะมีในอนาคต

2. เงื่อนไขโดยทั่วไป
  • ในกรณีที่ท่านทำการชำระเงินผ่านช่องทางการชำระเงินใด ๆ ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอันเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้กับรายการที่สำเร็จแล้วทุกกรณี ท่านตกลงว่าไม่สามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขรายการดังกล่าวได้และท่านต้องผูกพันตามเงื่อนไขของรายการดังกล่าวทุกประการ ดังนั้น ท่านมีหน้าที่ในการตรวจสอบการทำรายการก่อนชำระเงินทุกครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการท่านตามเงื่อนไขได้อันเนื่องมาจากการที่เจ้าของเนื้อหา สำนักพิมพ์ ผู้เป็นเจ้าของสิ่งพิมพ์หยุดดำเนินการ ระงับ ยกเลิก หรือไม่ได้รับสิทธิตามกฎหมายสำหรับการผลิตหรือจำหน่ายสิ่งพิมพ์เรื่องหรือประเภทนั้น ๆ รวมถึงบริการหรือเงื่อนไขไม่เป็นไปตามที่ระบุ ณ ขณะที่ท่านทำธุรกรรมชำระเงิน หรือเป็นสมาชิกภาพ โดยท่านสามารถติดต่อกับทางบริษัทฯในกรณีที่เกิดปัญหาดังกล่าวข้างต้น หรือบริษัทฯจะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีขึ้น
  • กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาของสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ปรากฏทางเว็บไซต์ และ(หรือ)แอปพลิเคชัน ท่านยอมรับว่าบริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบในการคืนเงินแก่ท่าน ในกรณีที่ราคา ณ ขณะที่ท่านทำธุรกรรมหรือซื้อขายแตกต่างกับราคาในปัจจุบัน อันเนื่องมาจากการลดราคา การส่งเสริมการขาย หรือการเปลี่ยนมูลค่าของอัตราแลกเปลี่ยนตามประกาศของธนาคาร
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย ชำรุด บกพร่อง หรือสูญเสียใด ๆ ไม่ว่าเกิดขึ้นโดยวิธีการใดก็ตาม ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการที่ท่านต้องชำระเงินผ่านบริษัทผู้ให้บริการหรือผู้ให้บริการช่องทางชำระเงิน รวมถึงสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหาย ค่าชดเชย เปลี่ยนแปลง รับคืนเงินในทุกกรณี
3. เงื่อนไขอื่นๆ

เงื่อนไขแห่งสัญญานี้ที่ประกาศไว้ในเว็บไซต์ และ(หรือ) แอปพลิเคชัน ประกอบกันขึ้นมาเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างบริษัทฯกับท่าน เกี่ยวกับการใช้บริการของท่านและจะยึดถือตามนี้ โดยเงื่อนไขแห่งสัญญานี้จะถูกควบคุมภายใต้พระราชบัญญัติและกฎหมายของประเทศไทย ในกรณีที่เงื่อนไขส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นโมฆะ ให้ถือว่าข้อสัญญาส่วนที่เป็นโมฆะไม่มีผลบังคับในเงื่อนไขนี้ และเงื่อนไขดังกล่าวไม่กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์ของเงื่อนไขในส่วนอื่น ๆ